PHƯƠNG PHÁP RÚT CỌC HIỆN HỮU,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

PHƯƠNG PHÁP RÚT CỌC HIỆN HỮU

  • Phương pháp sử dụng hệ ròng rọc
  • Phương pháp dùng cần khoan Avolon