Phương pháp rút cọc hiện hữu,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC

  • Phương pháp sử dụng cần trục bánh hơi để khoan và dựng cọc
  • Phương pháp thi công bằng búa hơi
  • Phương pháp cải tạo nền đất
  • Phương pháp thi công tường chắn
  • Phương pháp khoan tuần hoàn nghịch
  • Phương pháp thi công nền móng dưới sâu

  • Khảo sát địa chất và các phương pháp đặc thù khác