PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO NỀN ĐẤT,Shinmei Gikou và Shinmei Techno

Shinmei Gikou Shinmei Techno telephone number

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO NỀN ĐẤT

Kĩ thuật an toàn và bảo đảm.

Công tác cải tạo nền đất được áp dụng rộng rãi đối với các nền đất lún, đất yếu,..
Để đảm bảo công trình an toàn và ổn định, phương pháp cải tạo nền đất được sử dụng để
ổn định đất yếu, chống sạt lún và ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Phương pháp Phương pháp xử lý bề mặt
Phương pháp xử lý dưới sâu
PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO NỀN ĐẤT